โครงสร้างการปฏิบัติงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

hr

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการงานสารบรรณ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณงานการเงินและบัญชี
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของสำนักงาน

2. กลุ่มนโยบายและวิชาการ

ศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน
 • ศึกษาวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกำหนดนโยบาย ในระดับจังหวัดรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 • ประสานและจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของจังหวัดให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
 • เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เสริมและประสานงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินการจัดกิจ กรรมต่างๆตามภารกิจและเป้าหมายหน่วยงานในกระทรวง
 • ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานกับ องค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
 • รณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ส่งเสริมและประสานงานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสรรสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย

4. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลพบุรี

งานด้านคนพิการ
 • สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์และติดตามสภาพและ ปัญหาเกี่ยวกับคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด
 • ประสานคัดกรอง และส่งต่อคนพิการหรือผู้ที่มี แนวโน้มว่าจะพิการให้แก่ศูนย์หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
 • ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือ เอกชนที่เกี่ยงข้องเพื่อนำนโยบายและยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติและการจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด รวมทั้งการ บูรณาการแผนดังกล่าวเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด หรือท้องถิ่น
 • จัดทำทะเบียนฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าว สารเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการภายในจังหวัด
 • ส่งเสริมสนับสนุนกำกับ ดูแลและอำนวยความ สะดวกด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก ตลอดจนบริการทางวิชาการแก่ศูนย์องค์กรด้านคนพิการหรือ องค์กรอื่นเพื่อบริการแก่คนพิการให้ได้มาตราฐาน
 • ให้บริการความช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิตามที่กฏหมายกำหนด เฉพาะในกรณีไม่มีศูนย์บริการในเรื่องนั้นๆ
 • ติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการรวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
 • ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดรวมทั้งทำหน้าที่ตรวจเยี่ยมกลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและ สนับสนุนโครงการ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนด

Scroll to Top