หน้าหลัก

บริการประชาชน

เด็กแรกเกิด/ตรวจสอบสิทธ์
เงินกู้ผู้สูงอายุ รายบุคคล/รายกลุ่ม
สตรีและครอบครัว
ออกบัตรคนพิการ/เงินกู้คนพิการ
เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ
คนไร้ที่พึ่ง/ส่งกลับภูมิลำเนา
คู่มือรับรององค์กรสวัสดิการชุมชน
และองค์กรสาธาระประโยชน์
คู่มือ สิทธิผู้สูงอายุ
เอกสารความรู้/เอกสารเผยแพร่
คู่มือ สิทธิคนพิการ
Ebook หนังสือออนไลน์
สถานะการณ์ COVID-19 จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

สื่อวิดีทัศน์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (ชั้น 1)
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์. 036 770169 ,036 770206 
| โทรสาร. 036 770168
Email : lopburi@m-society.go.th
Visits: 34012
Today: 545
Total: 225119