banner_mso3
หลักการทรงงาน-ขึ้น-web
930x300
previous arrow
next arrow
Lopburi Provincial Social Development and Human Security Office Lopburi

นายจุติ ไกรฤกษ์ Facebook

SocialMsociety Facebook

ไทยคู่ฟ้า Facebook

ศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี-PMOC

Anti Fakenew Center Thailand Facebook

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

บริการ ประชาชน

เด็กแรกเกิด/ตรวจสอบสิทธ์
เงินกู้ผู้สูงอายุ รายบุคคล/รายกลุ่ม
สตรีและครอบครัว
ออกบัตรคนพิการ/เงินกู้คนพิการ
เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ
คนไร้ที่พึ่ง/ส่งกลับภูมิลำเนา
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือ สิทธิผู้สูงอายุ
เอกสารความรู้/เอกสารเผยแพร่
คู่มือ สิทธิคนพิการ
Ebook หนังสือออนไลน์
สถานะการณ์ COVID-19 จังหวัดลพบุรี

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ข่าว กิจกรรม

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำกระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.) บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. 

 หน่วยงาน ONE HOME จังหวัดลพบุรี

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

จังหวัดลพบุรี

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ

นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี

สำนักงานเคหะจังหวัดลพบุรี

ลิงค์ หน่วยงานกระทรวง พม.

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

สถิติ

 การเยี่ยมชมเว็บไซต์

1
Live visitors
501
Visitors Today
541559
Total Visitors

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (ชั้น 1)
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์. 036 770169 ,036 770206 | โทรสาร. 036 770168
Email : lopburi@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial