ด้วยมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ กำหนดรับสมัครนักเรียนคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก โดยผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้ง่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ได้เปิด อบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร คือคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตร ละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี แก่ผู้พิการ โดยผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้ง่ายใดๆ ทั้งสิ้น กำหนดรับสมัครนักเรียนคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ตั้งแต่วันนี้ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2565


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]