ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1YVYN787T8k9CW0OZrDmFHXvxsTJFKn_s?usp=sharing


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]