ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)

ด้วยองค์การสหประชาชาติได้มีการมอบรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) โดยมีวัตถุปรเะสงค์เพื่อยกย่องผลงานที่มีการบริการสาธารณะโดดเด่น การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมและเท่าเทียมที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ SDGs รวมถึงส่งเสริมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเท่าเทียมภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สำหรับปี ค.ศ.2024 รางวัล UNPSA มี 3 สาขา ได้แก่
1.สาขานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ
2.สาขาการให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความเท่าเทียมทางเพศ
3.สาขาพิเศษเเกี่ยวกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายละเอียดดังแนบ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศจังหวัด ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องประกวดราคาฯ

2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

4. รายงานประมาณการก่อสร้าง

5. ราคากลาง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ระบบค้นหาลำดับเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ได้พัฒนาระบบค้นหาลำดับเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้ค้นหาลำดับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วยตนเอง

สามารถเข้าระบบได้ที่นี่ : https://script.google.com/macros/s/AKfycbzdVtuqNotHK5bKbMDEmOKSDG5CQ35yYcL-XGYCtNtWLL5CO0gWWixYpQec21LOCdQ/exec


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]