้เข้าร่วมประชุมร่วมวางแผนการฝึกด้านกิจกรรมพลเรือนการปฏิบัติการร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี 2565


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]