เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของ สป.พม.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://drive.google.com/file/d/1nOwF7qjz23RyLJhOh4g3qiZ78zpHw08I/view?usp=sharing


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]