เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]