เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 1 ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]