อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ยุติความรุนแรง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการอบรม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]