ลงพื้นที่ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง และการจัดทำสมุดพกครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]