ลงพื้นที่ตำบลดอนโพธิ์ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเปราะบางและจัดทำสมุดพกครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]