ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]