ภาพยนต์สื่อ Animation โครงการจ้างผลิตสื่อเพื่อการรับรู้นโยบายและยุทธศาสตร์

ภาพยนต์สื่อ Animation โครงการจ้างผลิตสื่อเพื่อการรับรู้นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิบัติ จำนวน 7 ตอน


ตอนที่ 1 OPEN UP บ้านนี้ฉันรัก “พม.มาแล้ว” (EP1)

 ตอนที่ 2 “เปราะบางคืออะไร” (EP2)

ตอนที่ 3 “เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางได้อย่างไร” (EP3)

ตอนที่ 4 “สมุดพกครอบครัว” (EP4)

ตอนที่ 5 “SANDBOX 5 มิติ” (EP5)

ตอนที่ 6 “1 ตำบล 1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล” (EP6)

ตอนที่ 7 “หัวใจแห่งความสุข” (EP7)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]