ประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 2 ทางไกล ผ่าน ระบบ zoom Cloud meeting

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทีม One Home พม จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการรอบที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายกันตพงษ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เขตตรวจราชการที่ ๑ (จังหวัดลพบุรี) ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom Cloud Meeting) เพื่อรายงาน
ผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]