ประการายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุตามที่ได้มีประกาศจังหวัดลพบุรี

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุตามที่ได้มีประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร ในระหว่างวันที่ 1 – 9 กันยายน 2565 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุตำแหน่ง นิติกร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร ครั้งที่ 1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]