การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2564 ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]