ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2564 ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี