ลงพื้นที่เยี่ยมองค์กรที่เสนอขอรับรององค์กรสวัสดิการชุมชนและองค์กรสาธารณะประโยชน์