ร่วมประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานการใช้เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก