ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีในการขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรม