การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้แก่คณะกรรการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน